Member Login

Username

Password


forget password
Member Registration


สารบั


 
 สถิติวันนี้ 4453 คน
 สถิติเมื่อวาน 6549 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
36176 คน
363449 คน
3667569 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-03


xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />xml:namespace prefix = o />

ข้อสอบปลายภาควิชาวิชาชีพวิศวกรรม

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด (ข้อละ 2 คะแนน)

 

1.       พระราชบัญญัติที่ใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมฉบับบปัจจุบันมีชื่อเรียกว่าอะไร

                 . พระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.. 2542

                    . พระราชบัญญัติวิศวกร พ.. 2542

                    . พระราชบัญญัวิชาชีพวิศวกรรม พ.. 2542

                    . พระราชบัญญัติแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.. 2542

      2.     ข้อใดมิใช่วัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร

                  ก. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

                  ข. ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนทั่วไป

                  ค. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาการและ

                      เทคโนโลยีทางวิศวกรรม

                 ง.ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรม

                    รวมทั้งด้านเทคโนโลยี

       3. ข้อใดไม่ถูกต้อง
             ก. สภาวิศวกรไม่เป็นนิติบุคคล

            ข. สภาวิศวกรมีอำนาจและหน้าที่ออกข้อบังคับสภาวิศวกร

            ค. “ใบอนุญาต”  หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พระราชบัญญัติ

            ง. พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

       4. ข้อใดคือรายได้ของสภาวิศวกร

            ก. ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม

            ข. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

             ค. เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาวิศวกร

             ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดมิใช่ประเภทของสมาชิกสภาวิศวกร

            . สมาชิกสามัญ

            . สมาชิกวิสามัญ

            . สมาชิกวุฒิวิศวกร

            . สมาชิกกิตติมศักดิ์

6. การประชุมใหญ่สามัญจัดให้มีขึ้นปีละกี่ครั้ง

ก.   1  ครั้ง                                                              ข.   2  ครั้ง

ค.   3  ครั้ง                                                              ง.   4  ครั้ง

7. เมื่อสมาชิกสามัญขอให้ประชุมใหญ่วิสามัญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร คณะกรรมการต้องเรียกประชุมภายในกี่วัน

ก.    7  วัน                                                               ข.   15 วัน

ค.   30 วัน                                                              ง.   60 วัน

8. ข้อใดถูกต้อง

ก. วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหมายความว่า วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข. สภาวิศวกรมีอำนาจและหน้าที่เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ค. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 กับพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512

ง. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

9.ข้อใดมิใช่อำนาจและหน้าที่ของสภาวิศวกร

ก. ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ข. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ค. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ง. ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

10. การออกข้อบังคับสภาวิศวกรนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใด

ก. สมาชิกสภาวิศวกร                          ข. คณะกรรมการสภาวิศวกร

ค. เลขาธิการสภาวิศวกร                     ง. สภานายกพิเศษ

11. บุคคลใดคือผู้ดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร

ก. รัฐมนตรี                                           

ข. สมาชิกกิตติมศักดิ์

ค. คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  

ง. ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

 

 

12. ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม นายกสภาวิศวกรจะต้องทำอย่างไร

ก.  ดำเนินการประชุมต่อไป

ข.  งดการประชุม

ค.  เลื่อนการประชุมออกไป

ง.  ขึ้นอยู่กับนายกสภาวิศวกรว่าจะทำอย่างไร

13. การประชุมใหญ่สามัญ ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมนั้นออกไปโดยให้นายกสภาวิศวกรเรียกประชุมอีกครั้งภายในกี่วัน

ก.   15  วัน                                                             ข.   30  วัน

ค.   45  วัน                                                             ง.   60  วัน

14. กิจการอันพึงกระทำในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้แก่อะไรบ้าง

ก. ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข. พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปีของสภาวิศวกร

ค. ตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ให้มีผู้ตรวจคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรแต่งตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

ข. ผู้ตรวจมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ แล้วทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร

ค. ให้ผู้ตรวจสามารถเข้าไปตรวจสถานที่ทำการงานต่าง ๆ ของสภาวิศวกร นอกเวลาทำงานได้

ง. กรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ลูกจ้างและตัวแทนของสภาวิศวกร มีหน้าที่ส่งเอกสารต่าง ๆ ซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยู่ในอำนาจของตนให้แก่ผู้ตรวจ

16. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ

ก. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ข. มีสัญชาติไทย

ค. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร

ง. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร

 

 

17. ข้อใดมิใช่สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกกิตติมศักดิ์

ก. แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่สภาวิศวกร

ข. ออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สภาวิศวกร

ค. เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

18. ข้อใดถูกต้อง

ก. สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรรับรอง

ข. สมาชิกวิสามัญต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร

ค. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรแต่งตั้ง

ง. ถูกทุกข้อ

19. การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือจำนวนเท่าใด.

ก. 100 คน                                              ข. 200 คน

ค. 300 คน                                              ง. 400 คน

20.                นายกสภาวิศวกรไม่มีอำนาจหน้าที่ใด.

ก. กำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณของสภาวิศวกร

ข. เป็นผู้แทนสภาวิศวกรในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ค. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ง. ดำเนินกิจการของสภาวิศวกรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

21.                คณะกรรมการสภาวิศวกรไม่ได้มีหน้าที่ใด.

ก. บริหารและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข. สอดคล้องดูแลและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำการฝาฝืนพ.ร.บ.

ค. ออกระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการใด ๆ

ง. ควบคุมบัญชาเจ้าหน้าที่ สภาวิศวกรทุกระดับ

22.    กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี.

ก. 3 ปี                                             ข. 6 ปี

ค. 9 ปี                                             ง. 12 ปี

 

 

 

23.    คุณสมบัติของคณะกรรมการต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรมาแล้วไม่ต่ำกว่ากี่ปี.

ก. 5 ปี                                                     ข. 10 ปี

ค. 15 ปี                                                   ง. 20 ปี

24.    เลขาธิการ เหรัญญิก พ้นจากตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งใดพ้นจากหน้าที่.

ก. คณะกรรมการ                  ข. นายกสภาวิศวกร

ค. อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1           ง. อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2

25.    ตำแหน่งใดที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมิได้เลือกตั้งขึ้นมาเอง.

ก. นายกสภาวิศวกร                             ข. อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1

ค. อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2           ง. เลขาธิการ

26.    เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการและทราบผลการเลือกตั้งกรรมการ ให้สภานายกพิเศษกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการภายในกี่วัน.

ก. 10 วัน                                                ข. 20 วัน

ค. 30 วัน                                                ง. 40 วัน

27.    กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญและดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญามีทั้งสิ้นกี่คน.

ก. 5 คน                                                  ข. 10 คน

ค. 15 คน                                                ง. 20 คน

28.    กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญและมิได้ดำรง ตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญามีทั้งสิ้นกี่คน.

ก. 5 คน                                                  ข. 10 คน

ค. 15 คน                                                ง. 20 คน

 

29. ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งตามมาตรา ๖๙ ให้กรรมการทั้งคณะของสภาวิศวกรพ้นจากตำแหน่งให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกของสภาวิศวกรเป็นกรรมการชั่วคราวแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้กรรมการชั่วคราวอำนาจหน้าที่ปฎิบัติการและดำเนินการภายในกี่วัน

ก.       15    วัน 

ข.        30     วัน

ค.        45     วัน

ง.        60     วัน

30.ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมบุคคลธรรมดาระดับวุฒิวิศวกร

 . 5000                บาท                                        .10000                บาท

 .  15000              บาท                                        .20000                บาท

31.  ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมบุคคลธรรมดาระดับสามัญวิศวกร

.  3500 บาท                                                        . 5500บาท

. 7500บาท                                                         . 9500 บาท

32.ค่าต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมบุคคลธรรมดาระดับวุฒิวิศวกร

.  1000                 บาท                                        .  2000 บาท

.  3000 บาท                                        .  4000                บาท

33.ค่าต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมบุคคลธรรมดาระดับสามัญวิศวกร

. 1000             บาท                                            .  2000 บาท

 .  3000                บาท                                        .  4000               บาท

34.การเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการให้กระทำแล้วเสร็จภายในกี่วัน

. 60       วัน                                                          . 90       วัน

.  160   วัน                                                          .  180    วัน

35. ผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุต้องเพิ่มค่าธรรมเนียมเท่าไร

.  500   บาท                                                        .  1000 บาท

.  1500 บาท                                        .   2000                บาท

36.คำขอรับใบอนุญาตซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

. 90       วัน                                                          .  180   วัน

.  240   วัน                                                          .   300   วัน

37. กรรมการจรรยาบรรณให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ กี่ปีและอาจ ได้รับตำแหน่งใหม่ได้  แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

ก.  3  ปี                                                                   ข.  4  ปี

ค.  5  ปี                                                                   ง.  6  ปี

38. จรรยาบรรณมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในการพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินกี่ปี

ก.  3  ปี                                                                   ข.  4  ปี

ค.  5  ปี                                                                   ง.  6  ปี

39. ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

      บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดย

      อะไรถูกต้องที่สุด

ก.    ตามที่เห็นสมควร

ข.   โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค.    แสดงต่อ รปภ ที่มาติดต่อ

ง.    แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

40. คณะกรรมการ นายกสภาวิศวกร หรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งได้ต่อเมื่อใด

        และใครเป็นคนตัดสิน

ก.   ออกใบอนุญาตให้ไม่ได้เพราะเครื่องเสียโดยหัวหน้างาน

ข.   ไม่มาทำงานเกิน 2 วันโดยเพื่อนร่วมงาน

ค.   ต่อเมื่อทำผิดวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรหรือกระทำการอัน เป็นการเสื่อมเสีย

     อย่างร้ายแรงโดยรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสิน

ง.   ออกใบอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตผิดโดยหัวหน้างาน

41. “กำกับดูแลการดำเนินงานของสภาวิศวกรและการประกอบ

        วิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม”

        ข้อความดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามมาตราใด

ก.  มาตรา  64                                        ข.  มาตรา  65

ค.  มาตรา  66                                        ง.  มาตรา  67

42. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิ่งถอนใบอนุญาตจะยื่นขอใบอนุญาต

       อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกี่ปีนับตั่งแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ก.  2  ปี                                                   ข.  4  ปี

ค.  5  ปี                                                   ง.  6  ปี

43. ค่าจดทะเบียนของวิศวกรเอเปคมีจำนวนเท่าใดและมีอายุการจดทะเบียนกี่ปี

ก.       500,1ปี

ข.       500,2ปี

ค.       1000,3ปี

ง.       1000,4ปี

44. กรณี วิศวกร ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับงานออกแบบโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยก่อนรับงานได้เดินทางไปดูสถานที่ก่อสร้างและพบว่าได้มีการตอกเสาเข็มไปบางส่วนแล้วประมาณร้อยละ ๔๐ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเข็มกลุ่ม จึงคาดว่าน่าจะมีผู้ออกแบบก่อนแล้วแต่วิศวกรก็ยังดำเนินงานต่อโดยไม่แจ้งให้วิศวกรคนเก่าทราบเหตุดังกล่าวถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อใด

ก.       ไม่รับทำงาน หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นทำอยู่ เว้นแต่เป็นการทำงานหรือตรวจสอบตามหน้าที่ หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ข.       ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ค.       ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ง.       ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

45. กรณี วิศวกร ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและได้ดำเนินการตอกเสาเข็ม หลังจากตอกเสาเข็มไปประมาณ ๑๙ ต้น จากจำนวนเสาเข็มทั้งหมด ๒๘ ต้นก็ได้หยุดการดำเนินงานต่อโดยอ้างว่ามีธุระอื่นต้องไปทำก่อนจนเวลาผ่านมานานการกระทำดังกล่าวถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อใด

ก.       ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

ข.       ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ค.       ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ง.       ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น

46.ปัจจุบัน ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด จรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ใช้ฉบับปี่ พ.ศ. ใด

ก.       พ.ศ.2540

ข.       พ.ศ.2541

ค.       พ.ศ.2542

ง.       พ.ศ.2543

47.กรณี วิศวกร อ ได้รับใบอนุญาติระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ลงชื่อรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำของโรงงาน  แต่มีพยานยืนยันว่ามิได้ไปทำการตรวจหม้อไอน้ำจริง ซึ่งวิศวกร  ได้อธิบายลักษณะของหม้อไอน้ำ ขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสับสนขัดกันเอง และไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุการระเบิดของหม้อไอน้ำ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตได้ กรณีนี้ถือว่าวิศวกรทำผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพข้อใด

ก.       ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

ข.       ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ค.       ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้

ง.       ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 

 

 

 

 

 

48. กรณี วิศวกร  ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ทำ ใบปลิวโฆษณา โดยระบุว่า รับเหมา-ต่อเติมทุกชนิด ด้วยทีมงานมืออาชีพ เช่น แก้ปัญหารอยแตกร้าวของโครงสร้าง การทรุดตัวของโครงสร้าง งานปลูกสร้างอพาร์ทเม็นท์ หอพัก ควบคุมการก่อสร้างด้วย ทีมงานวิศวกร ฯลฯ ซึ่งเป็นการโฆษณาให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จนเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกหลงเชื่อตามข้อความที่ปรากฏในใบโฆษณานั้นและได้ติดต่อตกลงทำสัญญากับวิศวกร จ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว วิศวกร จ ไม่สามารถทำงานวิศวกรรม ควบคุมบางประเภทตามข้อความที่ได้โฆษณาไว้ เนื่องจากเกินความรู้ความสามารถ และไม่มีทีมงานประจำ บางครั้งต้องไปจ้างวิศวกรผู้อื่นเข้ามาดำเนินการแทน กรณีนี้ถือว่าวิศวกร

ก.       ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

ข.       ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็นจริง

ค.       ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ง.       ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

49.  กรณี วิศวกร ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรโยธา ได้ทำสัญญารับเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพาณิชย์สูง ๔ ชั้น โดยทราบว่าเจ้าของอาคารมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วเห็นว่าวิศวกรไม่สามารถออกแบบอาคารพาณิชย์สูงเกิน ๓ ชั้นได้จึงถือว่าผิดจรรยาบรรณในข้อใด

ก.       ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ข.       ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ค.       ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้

ง.       ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

50. ในบทบัญญัติที่ว่าต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หากเป็นกรณีที่
มิใช่เรื่องเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ผู้ประกอบวิชาชีพได้กระทำการใดๆอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้อื่นและไต่สวนเห็นแล้วว่ามีความผิดจริงอาจลงโทษโดยไม่ใช้บทบัญญัตินี้แต่จะใช้บทบัญญัติใดลงโทษแทน

ก.       ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

ข.        ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้

ค.       ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ง.       ไม่กระทำการใดๆอันอาจน่ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

 

 

 

 สนับสนุนโดย
 
 
NT INNOVATION CO., LTD.
Menu
====================================
Product Lists
 3  DO Meter
     เครื่องแก้ว บิกเกอร์ กระบอกตวง
13 Micro Pipette,  
34 Borescope,  
39 เครื่องวัดแอลกอฮอล์, เครื่องยืดตัวเพิ่มความสูง Copyright (c) 2020 by www.engineerthailand.com