www.engineerthailand.com เวบไซต์สำหรับวิศวกรไทย และนักศึกษาวิศวกรรม รวบรวมความรู้ พัฒนาวิศวกรไทยสู่ความเป็นเลิศ                                                                                                                                                                                                                                          
 
 สถิติวันนี้ 1644 คน
 สถิติเมื่อวาน 5542 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
69042 คน
69042 คน
3373162 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-03

                                                  
www.engineerthailand.com เว็บไซต์เพื่อวิศวกรไทยรุ่นใหม่

บทความที่น่าสนใจ สำหรับวิศวกรไทย


บทบาทวิศวกรไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

คุณภาพ วิศวกรไทย

วิศวกรไทยเป็นที่ยอมรับไม่ ?

การจัดอันดับคณะวิศกรรมศาสตร์ ที่ดีที่สุดในไทย 2016-2017 โดย THE

5 อันดับมหาวิทยาลัยด้านวิศะฯ ที่โด่งดังของโลก 

Search
                 


 

 
วิศวกร
วิศวกร ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ออกแบบ และควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ โดยวิศวกรยังแบ่งออกได้เป็นหลายสาขา เช่น วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า ฯลฯ 
             กฎหมายไทย (กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 3 และ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505) กำหนดให้ วิศวกรในบางสาขาจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือที่รู้จักกันว่า "ใบกว." เพื่อการประกอบอาชีพด้วย ได้แก่ สาขา โยธา เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อุตสาหการ และ เหมืองแร่ – ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ แขนง ลักษณะ และ ขนาด ของงานด้วย เช่น ขอบเขตของงานให้คำปรึกษาของสาขาวิศวกรรมโยธา ข้อหนึ่งคือ "อาคารตั้งแต่สามชั้นขึ้นไปที่ก่อสร้างห่างจากทางสาธารณะไม่เกินสิบสี่เมตร" หรือ งานออกแบบและคำนวณ ของสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม กำหนดขอบเขต คือ "งานอุตสาหกรรมของโรงงานที่ใช้ลูกจ้าง ตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปหรือของโรงงานขนาดที่ต้องลงทุนตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป" – หากสาขา แขนง ลักษณะ และ ขนาดของงาน ไม่เข้าข่ายที่กำหนด ก็ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต

            วิศวกรรม หรือ การวิศวกรรม หมายถึง การกระทำที่ก่อให้เกิด การออกแบบ การผลิต และการใช้งาน สิ่งของหรือกระบวนการสำหรับแก้ไขปัญหาของมนุษย์ โดยมีหลักการเชิงเทคนิค และเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และ มีระเบียบแบบแผน โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประกอบกับประสบการณ์
                ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมในปัจจุบันมักประกอบด้วย เริ่มจาก การเก็บความต้องการ ข้อจำกัด หรือปัญหา การระบุตั้งเป้าหมาย การออกแบบ การสร้างหรือพัฒนา การทดสอบประเมินผล และการติดตามผลโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่นต้นทุนและความปลอดภัย เป็นต้น

             วิศวกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ของการวิศวกรรม ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ด้วยการใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ, คณิตศาสตร์ และประสบการณ์ เพื่อออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการต่าง ๆ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมจะเรียกว่า วิศวกร สำหรับวิศวกรในบางสาขาจำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อขอ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จาก สภาวิศวกร ก่อน ถึงจะออกแบบและเซ็นรับรองแบบได้

รายชื่อสาขาของวิศวกรรมศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • วิศวกรรมต่อเรือ
 • การจัดการวิศวกรรม
 • วิศวกรรมการผลิต
 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมขนส่ง
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมชีวเวช
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • วิศวกรรมชายฝั่ง
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมสื่อสาร
 • วิศวกรรมปิโตรเลียม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมโลหการ
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง
 • วิศวกรรมระบบอุปกรณ์และการควบคุม
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมสารสนเทศ
 • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิศวกรรมสมุทรศาสตร์
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมสำรวจ
 • วิศวกรรมเหมืองแร่
 • วิศวกรรมอวกาศยาน
 • วิศวกรรมอาหาร
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • วิศวกรรมพลาสติก
 • วิศวกรรมพอลิเมอร์
 • วิศวกรรมปิโตรเคมี

รายชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
 • บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 

 

สนับสนุนโดย
 
 
NT INNOVATION CO., LTD.
====================================
Product Lists
 3  DO Meter
     เครื่องแก้ว บิกเกอร์ กระบอกตวง
13 Micro Pipette,  
34 Borescope,  
39 เครื่องวัดแอลกอฮอล์, เครื่องยืดตัวเพิ่มความสูง 
53 หัวจ่ายน้ำมัน, Fuel Nozzle, สายน้ำมัน  
       Mitsubishi- Pajero      
      SUDOKU Family
Menu

บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด
615 ถนนบางแวก  แขวงบางไผ่ เขตบางแค
 กทม 10160
Tel: 02-8874664, 02-8870676
Fax: 02-4960013

 

 
คลิ๊กนี้มีความหมาย

Copyright (c) 2011 by www.engineerthailand.com